REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO OTWARTEGO TURNIEJU JUMP & FITNESS

Spis treści:

  1. Rozdział I          – Postanowienia ogólne
  2. Rozdział II        – Zasady Turnieju na Trampolinach
  3. Rozdział III       – Zasady Turnieju Zespołów Fitness
  4. Rozdział IV       – Kryteria Oceny Wystąpień Zespołowych

Cel Turnieju:

Celem imprezy jest konfrontacja Zespołów z klubów fitness z całej Polski reprezentujących zarówno najnowszą i cieszącą się ogromnym zainteresowaniem formę zajęć fitness na trampolinach jak i klasycznymi zajęciami fitness.

Impreza łączy na parkiecie profesjonalistów – czyli instruktorów z amatorami fitnessowymi, czyli klientami klubów, którzy w fitnessie i jumpingu znaleźli swój sposób na zdrową rekreację sportową. Turniej daje możliwości   spróbowania swoich talentów estradowych, nie tylko instruktorom ale też miłośnikom Jumpingu i Fitnessu.

Wysoki poziom wystąpień Zespołów staje się inspiracją do podnoszenia jakości zajęć w klubach fitness.

Naszym celem jest  integracja środowiska fitnessowego i wzbogacenie oferty kulturalnej
i promocja miasta Łodzi.

  1. ROZDZIAŁ PIERWSZY

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

  1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy, tj. MATOMI SPORT (zwany dalej: „Organizatorem”).
  2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Turnieju będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się uczestników imprezy oraz zasady oceny zespołów biorących udział przez sędziów powołanych przez Organizatora.
  4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Turnieju poprzez określenie zasad zachowania się osób uczestniczących w nim i korzystania przez nie
    z terenu, na której zorganizowana jest Turniej, a także urządzeń znajdujących się na nim.

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE.

  1. Wstęp na teren Turnieju dla gości, dopingujących, kibiców, sponsorów, organizatorów  jest wolny i bezpłatny.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wydarzenia.
  3.  Osoby przebywające na terenie Konwencji mają obowiązek stosowania się do zaleceń służb informacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa
    i porządku.
  4. Przebywający na terenie Turnieju są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób. Zakazane jest niszczenie wszelkiego sprzętu i urządzeń znajdującego się na Terenie Turnieju. Sprawcy będą pociągani do odpowiedzialności cywilnej lub karnej za zniszczone mienie.
  5. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie Turnieju wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.
  6. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Turnieju oraz prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej lub innej zarobkowej
  7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione i pozostawione na terenie Turnieju. Ponadto Organizator nie odpowiada za ewentualne przypadki kradzieży na terenie i podczas trwania Turnieju. (w tym również w szatniach).
  1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest w widoczny sposób przed wejściem na Teren Turnieju.
  1. ROZDZIAŁ

ZASADY TURNIEJU NA TRAMPOLINACH

  1. W Turnieju mogą wziąćudział zespoły reprezentujące Fitness Kluby z całej Polski.

Ośrodki Sportowe, Domy Kultury oraz podmioty prywatne.

  1. Każdy Zespół musi składać  się z minimum z 7 zawodników. Limit górny 25 zawodników.
  2. Każdy Zespół musi być zgłoszony przez Instruktora Fitness/Jumping jako reprezentant
    z danego klubu „macierzystego”, który będzie jednocześnie KAPITANEM ZESPOŁU.
  3. Skład Zespołu:

- W skład Zespołu musi wchodzić minimum 1 Instruktor z kwalifikacjami (Instruktor Fitness lub Instruktor Jumping legitymujący się certyfikatem ukończenia szkolenia
w zakresie Fitness lub Jumping);

- wobec pozostałej części zawodników nie stosuje się żadnych wymagań (mogą to być zarówno amatorzy fitness, klienci klubów;

- liczba instruktorów względem zawodników amatorsko/rekreacyjnie uprawiających fitness nie może być większa ,

- jeden zawodnik może reprezentować na Zawodach wyłącznie jeden klub fitness

  1. Wpisowe na zawody wynosi 20-30 zł od każdego zawodnika zespołu (decyduje data wpłaty).
  2. Płatności za uczestnictwo w Zawodach dokonuje się Zespołowo za wszystkich uczestników zgodnie z deklaracją liczby zawodników z KARTY ZGŁOSZENIA -  przelewem na rachunek bankowy organizatora: MATOMI SPORT, na poleceniu przelewu należy wpisać: nazwę Klubu Reprezentowanego lub nazwę Zespołu.
  3. Zgłoszenia wraz z dowodami wpłaty należy przesyłać w terminie do dnia 21.09.2017r. na adres mailowy: zapisy@matomisport.pl
  4. Rezygnacji z udziału w zawodach może dokonać wyłącznie KAPITAN Zespołu zarówno w przypadku rezygnacji całego Zespołu jak i pojedynczych zawodników.
  5. W przypadku rezygnacji z wzięcia udziału w Turnieju potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20% wpłaty, jeżeli rezygnacji dokonano do dnia 10.09.2017r. Po tym terminie odpowiednio: potrącana jest kwota 50% wpłaty, gdy rezygnacja nastąpiła do dnia 20.09.2016r.  W przypadku rezygnacji złożonej od dnia 30.09.2017r. Organizator nie zwraca wpłaconej za Zespół kwoty.
  6. Zawody zostaną rozegrane:

-   bez podziału na płeć

- bez kategorii wiekowych (dolna granica wieku to 16 lat), niepełnoletnich uczestników obowiązuje okazanie pisemnej zgody opiekuna/rodzica.

  1. Każdy zespół zobowiązany jest do przygotowania jednego układu choreograficznego
    w przedziale czasowym: od 4 do 6 minut.
  2.  W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator może podjąć decyzję o podziale turnieju na RUNDY wówczas w  każdej z rund (eliminacyjnej i finałowej) zespół prezentuje tę samą choreografię.
  3. Wygląd startujących Zawodników:
  4. Zawodnicy występują w strojach dowolnych o charakterze sportowym i obuwiu nie niszczącym parkietu
  5. Dozwolone  są stroje podobne lub jednakowe, mogą zawierać logo zespołu, fitness klubu lub inne charakterystyczne aplikacje,
  6. Fryzura Zawodników nie powinna im przeszkadzać w trakcie występów, dlatego włosy sięgające ramion i dłuższe powinny być upięte (dopuszczalne są płaskie spinki).
  7.  Zabrania się noszenia jakiejkolwiek biżuterii podczas trwania turnieju.
  8. Wszelkie pomoce medyczne (np. okulary, aparaty medyczne itp.) należy zgłosić podczas odprawy opiekunów. Pomoce te zostaną zweryfikowane przez przez Sędziego Głównego i Organizatora.
  9. Celem zapewnienia bezpieczeństwa  Sędziowie bądź ępem dokonają przeglądu ubioru, obuwia, włosów, biżuterii i pomocy medycznych.
  10. Zespoły zobowiązane są do przygotowania podkładu muzycznego na płytach, CD-audio, CD mp3, opisanych nazwą zespołu i czasem trwania układu. Na w/w nośnikach nie mogą znajdować się inne utwory. Nie dopuszcza się odtwarzania muzyki z telefonu komórkowego.

W karcie zgłoszenia należy umieścić informacje (tytuł, wykonawca, kompozytor, autor tekstu min. 2 utworów), które Organizator zobowiązany jest do przesłania, do Zaiks.

  1. Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na bezpłatną publikację ich wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz wyników i danych osobowych w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach oraz w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatorów, Partnerów, Patronów Medialnych i Sponsorów.
  2. Wszyscy zawodnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Partnerów, Patronów Medialnych i Sponsorów.
  3. Kolejność występów zespołów zostanie ustalona drogą losowania w dniu zawodów.
  4. Organizatorzy nie przewidują ą.
  5. Organizator zapewnia odpowiednią ilość trampolin fitness do występu.
  6. W czasie Turnieju działają:
  • Komisja Sędziowska Turnieju
  • Dyrektor Turnieju
  • Biuro Turnieju
  • Punkt Medyczny
  • Zespół nagłośnieniowy
  1. Osoby biorące udział w Turnieju przyjeżdżają na własną ść i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegują
  1. WYMOGI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANYCH TURNIEJOWYCH  PREZENTACJI NA TRAMPOLINACH:
  1. Prezentowany układ choreograficzny powinien przede wszystkim spełniać wymogi bezpiecznych ćwiczeń na trampolinach.
  2. Prezentacja powinna mieć 2 części: rozgrzewkową (czas trwania od 45 do 90 sek.) i główną (łączny czas trwania obu części nie więcej niż 6 minut).
  3. Część rozgrzewkowa może być poprowadzona wg. pomysłu Zespołu, nie może zawierać modyfikowanych i trudnych choreograficznie kroków, skoków i ćwiczeń.
  4. Część główna ma stanowić układ choreograficzny z wplecionymi ćwiczeniami funkcjonalnymi na trampolinie (bez użycia dodatkowego sprzętu).
  5. Układ choreograficzny części głównej powinien zawierać: podstawowe kroki/skoki na trampolinie oraz ich modyfikacje.
  6. Zabronione są wszystkie zaawansowane akrobatyczne elementy, których wykonanie na sali fitness wśród uczestników amatorów mogłoby być niebezpieczne.
  1. W przypadku zaistnienia sytuacji nie objętych niniejszymi zasadami uczestnictwa w turnieju na trampolinach o ich rozwiązaniu decyduje Dyrektor Turnieju.
  2. Zespoły oceniane są przez Zespół Sędziów powołanych przez organizatora, który ocenia według KRYTERIÓW OCENY WYSTĄPIEŃ ZESPOŁOWYCH.
  1. ROZDZIAŁ

ZASADY TURNIEJU ZESPOŁÓW FITNESS

  1. W Turnieju mogą wziąćudział zespoły reprezentujące Fitness Kluby z całej Polski

Ośrodki Sportowe, Domy Kultury oraz podmioty prywatne.

  1. Każdy Zespół musi składać  się z minimum z 7 zawodników. Limit górny 30 zawodników.
  2. Każdy Zespół musi być zgłoszony przez Instruktora Fitness jako reprezentant
    z danego klubu „macierzystego”, który będzie jednocześnie KAPITANEM ZESPOŁU.
  3. Skład Zespołu:

- W skład Zespołu musi wchodzić minimum 1 Instruktor z kwalifikacjami (Instruktor Fitness legitymujący się certyfikatem ukończenia szkolenia w zakresie Fitness, Aerobik ect.)

- wobec pozostałej części zawodników nie stosuje się żadnych wymagań (mogą to być zarówno amatorzy fitness, klienci klubów;

- liczba instruktorów względem zawodników amatorsko/rekreacyjnie uprawiających fitness nie może być większa ,

- jeden zawodnik może reprezentować na Zawodach wyłącznie jeden klub fitness

  1. Wpisowe na zawody wynosi 20-30 zł od każdego zawodnika zespołu decyduje data wpłaty.
  2. Płatności za uczestnictwo w Zawodach dokonuje się Zespołowo za wszystkich uczestników, zgodnie z deklaracją liczby zawodników z KARTY ZGŁOSZENIA -  przelewem na rachunek bankowy organizatora: MATOMI SPORT, na poleceniu przelewu należy wpisać: nazwę Klubu Reprezentowanego lub nazwę Zespołu.
  3. Zgłoszenia wraz z dowodami wpłaty należy przesyłać w terminie do dnia 30.09.2017r. na adres mailowy: zapisy@matomisport.pl .
  4. Rezygnacji z udziału w zawodach może dokonać wyłącznie KAPITAN Zespołu zarówno w przypadku rezygnacji całego Zespołu jak i pojedynczych zawodników.
  5. W przypadku rezygnacji z wzięcia udziału w Turnieju potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20% wpłaty, jeżeli rezygnacji dokonano do dnia 10.09.2017. Po tym terminie odpowiednio: potrącana jest kwota 50% wpłaty, gdy rezygnacja nastąpiła do dnia 20.09.2017.  W przypadku rezygnacji złożonej od dnia 30.09.2017. Organizator nie zwraca wpłaconej za Zespół kwoty.
  6. Zawody zostaną rozegrane:

- bez podziału na płeć

- bez kategorii wiekowych (dolna granica wieku to 16 lat), niepełnoletnich uczestników obowiązuje okazanie pisemnej zgody opiekuna/rodzica.

  1. Każdy zespół zobowiązany jest do przygotowania jednego układu choreograficznego
    w przedziale czasowym: od 4 do 6 minut.
  2.  W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator może podjąć decyzję o podziale turnieju na RUNDY wówczas w  każdej z rund zespół prezentuje tę samą choreografię.
  3. Wygląd startujących Zawodników:
  4. Zawodnicy występują w strojach dowolnych o charakterze sportowym i obuwiu nie niszczącym parkietu
  5. Dozwolone  są stroje podobne lub jednakowe, mogą zawierać logo zespołu, fitness klubu lub inne charakterystyczne aplikacje,
  6. Fryzura Zawodników nie powinna im przeszkadzać w trakcie występów, dlatego włosy sięgające ramion i dłuższe powinny być upięte (dopuszczalne są płaskie spinki).
  7. Zabrania się noszenia jakiejkolwiek biżuterii podczas trwania turnieju.
  8. Wszelkie pomoce medyczne (np. okulary, aparaty medyczne itp.) należy zgłosić podczas odprawy opiekunów. Pomoce te zostaną zweryfikowane przez przez Sędziego Głównego i Organizatora.
  9. Celem zapewnienia bezpieczeństwa  Sędziowie bądź ępem dokonają przeglądu ubioru, obuwia, włosów, biżuterii i pomocy medycznych.
  10. Zespoły zobowiązane są do przygotowania podkładu muzycznego na płytach, CD-audio, CD mp3, opisanych nazwą zespołu i czasem trwania układu. Na w/w nośnikach nie mogą znajdować się inne utwory. Nie dopuszcza się odtwarzania muzyki z telefonu komórkowego.

W karcie zgłoszenia należy umieścić informacje (tytuł, wykonawca, kompozytor, autor tekstu min. 2 utworów), które Organizator zobowiązany jest do przesłania, do Zaiks.

  1. Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na bezpłatną publikację ich wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz wyników i danych osobowych w relacjach z zawodówzamieszczonych w mediach oraz w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatorów, Partnerów, Patronów Medialnych i Sponsorów.
  2. Wszyscy zawodnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Partnerów, Patronów Medialnych i Sponsorów.
  3. Kolejność występów zespołów zostanie ustalona drogą losowania w dniu zawodów.
  4. Organizatorzy nie przewidują ą.
  5. W czasie Turnieju działają:
  • Sędzia Główny Turnieju
  • Komisja Sędziowska i Skrutacyjna
  • Dyrektor Organizacyjny Turnieju
  • Biuro Turnieju
  • Punkt Medyczny
  • Zespół nagłośnieniowy
  1. Osoby biorące udział w Turnieju przyjeżdżają na własną ść i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegują
  1. WYMOGI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANYCH TURNIEJOWYCH  PREZENTACJI FITNESS:
  1. Formę prezentowanego układu choreograficznego dowolnie dobiera Zespół.
  2. Dopuszczalne są  wszelakie taneczne formy zajęć fitness: low, high-low, step, aerobox, Dance i jego style (Latino, funky, hip-hop, afro, ¾ Dance, ¾ step ect.) lub ich fuzja. 
  3. Prezentowana choreografia:

- powinna być symetryczna;

- powinna zawierać podstawowe kroki fitness oraz ich modyfikacje o różnym poziomie trudności;

- może (ale nie musi) zawierać w sobie ćwiczenia wzmacniające/funkcjonalne/izolacje;

- dozwolone (ale nie konieczne) są różne lekkie dodatkowe rekwizyty np. taśmy, chusty, piłeczki, ect.  jeśli wybrana forma prezentacji takie zakłada;

- trudne elementy zawarte w choreografii wykonane niepoprawnie, będą negatywnie wpływać na ocenę sędziowską.

  1. Zabronione są wszystkie zaawansowane akrobatyczne elementy, których wykonanie na sali fitness wśród uczestników amatorów mogłoby być niebezpieczne.
  1. W przypadku wyboru formy zajęć wymagającej sprzętu, który nie będzie dostępny na Sali (np. stepy, bosu, taśmy, chusty) Zespół jest zobligowany zorganizować potrzebny sprzęt we własnym zakresie.
  2. W przypadku zaistnienia sytuacji nie objętych niniejszymi zasadami uczestnictwa w Turnieju Zespołów Fitness o ich rozwiązaniu decyduje Dyrektor Turnieju. Zespoły oceniane są przez Zespół Sędziów powołanych przez organizatora, który ocenia według KRYTERIÓW OCENY WYSTĄPIEŃ ZESPOŁOWYCH.

ROZDZIAŁ IV.

KRYTERIA OCENY WYSTĄPIEŃ ZESPOŁOWYCH

  1. Oceny turniejowych prezentacji wystąpień zespołowych dokonuje powołana przez Organizatora KOMISJA SĘDZIOWSKA z Sędzią Głównym na czele.
  2. Ta sama komisja ocenia występy w Turnieju na Trampolinach oraz Turnieju Zespołów Fitness.
  3. Sędziowie będą oceniali Zespoły w trzech kategoriach, przyznając na karcie oceny odpowiednią liczbę punktów przy każdym z kryteriów:
Rodzaj kategorii oceny Punktacja Uwagi
Ocena techniczna 1-10 Technika wykonania kroków, skoków, ozdobników, figur, poprawny przebieg ruchu w przestrzeni jego efektywność i dynamika, synchronizacja, praca nóg i ramion, odpowiednie tempo muzyki, odbiór muzyki- interpretacja rytmu
Ocena artystyczna 1-10 Wrażenie artystyczne: wyraz sceniczny, efekty wizualne, estetyka ruchu, porządek, ład i harmonia wszystkich elementów prezentacji, ubiór i kreacja zespołu, dobór właściwej muzyki,  powiązanie kroków, ruchów choreograficznych z akcentami muzycznymi,
Innowacyjność/pomysłowość/ elementy wyróżniające 1-5 Choreografia: rozplanowanie, przestrzeń, oryginalność połączeń ruchu, ciekawe rozwiązania choreograficzne (*w Kategorii Jumping również dobór, jakość i pomysłowość ćwiczeń funkcjonalnych)
  1. Jeżeli do Turnieju w danej kategorii zgłosi się duża ilość grup, przeprowadzone zostaną eliminacje.
  2. W przypadku jednakowej ilości punktów przewiduje się dogrywkę pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Do finału awansuje zespół, który otrzyma wyższą liczbę punktów z dogrywki.  Ocena jest jawna.
  3. Wyniki rundy eliminacyjnej ogłaszane są po występach wszystkich Zespołów, po przerwie technicznej. Komisja Sędziowska zlicza głosy a zatwierdza je Sędzia Główny Turnieju.
  4. Wyniki rundy finałowej są jawne i ogłaszane zaraz po występie Zespołu.
  5. Pierwsze miejsce w każdej kategorii otrzymuje: PUCHAR przechodni dla najlepszego zespołu.  Wszystkie występujące grupy – okolicznościowe dyplomy/pakiety ect.
  6. Zespoły uczestniczące w zawodach są zobowiązane do noszenia strojów turniejowych podczas występu oraz przy ogłoszeniu wyników.
  7. Za nieprawidłowe zachowanie w czasie trwania zawodów, a w szczególności za bezpodstawne zarzucanie komisji sędziowskiej nieprawidłowej oceny, pomówienia kierowane pod adresem sędziów bądź innych zespołów, Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji grupy.
  8. Czas prezentacji liczony jest od początku muzyki do jej zakończenia.