OPŁATA STARTOWA

Opłata dotyczy tylko występujących w Zespołach zawodników.

  • wstęp dla gości, kibiców, widzów jest BEZPŁATNY

Opłata za udział jednego zawodnika wynosi:

- 20 zł (wpłata do 30.09.2017r.)

- 30 zł w wypadku wpłat dokonanych po 30.09.2017r.

  • Płatności za uczestnictwo w Zawodach dokonuje się Zespołowo za wszystkich uczestników, zgodnie z deklaracją liczby zawodników z KARTY ZGŁOSZENIA -  przelewem na rachunek bankowy organizatora: MATOMI SPORT
  1. rachunku: 29 1090 2705 0000 0001 2411 3157, na poleceniu przelewu należy wpisać: nazwę Klubu Reprezentowanego lub nazwę Zespołu.
  • Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do dnia 30.09.2017r. na adres mailowy: zapisy@matomisport.pl
  • Płatności za udział Zespołu w Turnieju należy dokonać NAJPÓŹNIEJ do 10 dnia od wysłania zgłoszenia, inaczej zgłoszenie nie zostnie zakwalifikowane. Dowód wpłaty należy przesłać mailem na adres zapisy@matomisport.pl
  • Ewentualnej Rezygnacji z udziału w zawodach może dokonać wyłącznie KAPITAN Zespołu zarówno w przypadku rezygnacji całego Zespołu jak i pojedynczych zawodników.
  • W przypadku rezygnacji z wzięcia udziału w Turnieju potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20% wpłaty, jeżeli rezygnacji dokonano do dnia 10.09.2017. Po tym terminie odpowiednio: potrącana jest kwota 50% wpłaty, gdy rezygnacja nastąpiła do dnia 20.09.2017.  W przypadku rezygnacji złożonej od dnia 30.09.2017. Organizator nie zwraca wpłaconej za Zespół kwoty. Zwrotów dokonujemy na numer konta z którego wpłynęła opłata startowa.
  • W przypadku chęci dołączenia nowych, wcześniej nie zgłoszonych w karcie zgłoszenia zawodników należy przesłać informację mailowo: imię i nazwisko zawodnika (od KAPITANA ZESPOŁU) oraz dołączyć dowód wniesienia opłaty startowej za dodatkowego zawodnika.

Zgłoszenia dodatkowych, wcześniej w zgłoszeniu zbiorczym nie uwzględnionych zawodników  można dokonywać przez cały czas do dnia 12.10.2017r. a po tym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.